2023 Yılında Elde Edilen Ücret Gelirlerinin Beyanı

Bildiğiniz üzere, aynı yıl içinde birden fazla işverenden ücret geliri elde eden çalışanlar herhangi bir işverenden alınan ücret hariç tutularak diğer ücretlerinin toplamı belli bir meblağı geçiyorsa beyanname verme zorunluluğu bulunmaktaydı. 2019 yılı sonunda yapılan değişiklik ile, tek işverenden tevkifata tabi ücret elde eden çalışan belirli bir tutarı geçen gelirleri için beyanname verme zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda aşağıdaki şartları sağlayanların beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatır ve beyanname verme işleminin nasıl yapılacağına dair yönlendirme için aşağıdaki bilgileri paylaşmak isteriz.

Ücret; işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde etmiş oldukları ücret gelirleri gelir vergisine tabidir. Ücret bedensel ya da zihinsel bir emek karşılığında işverenden elde edilen hasılayı ifade eder. Bu hasıla para şeklinde olabileceği gibi ayni (hizmet karşılığının mal olarak verilmesi) veya para ile temsil edilebilen menfaat şeklinde de olabilir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı, mali sorumluluk tazminatı, tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık ilişkisi niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması bile ücretin niteliğini değiştirmez.

Hangi çalışanlar ücret gelirleri için beyanname vermeli?

Bu konudaki yönlendirmelere ekte yer alan “Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi” dokümanından ulaşabilirsiniz. Özetle;

·        2023 yılında tek işverenden 1.900.000,00 TL ve üzerinde ücret elde edenlerin başka bir deyişle 2023 Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı 1.900.000,00 TL’yi aşanların,

·        2023 yılı içinde birden fazla işverenden kesintiye tabi olan ücret elde edildiyse; herhangi bir ücreti seçildiğinde (hariç tutarak) diğer ücretlerin toplamı 150.000 TL beyan sınırını aşıyorsa hariç tutulan ücret de dâhil olmak üzere ücret gelirlerinin tamamının beyan edilmesi gerekmektedir. Başka bir deyişle yeni işiniz öncesinde aynı yıl içinde farklı işte çalışmış olup bu işyerindeki ücretlerinin toplamı (Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı Toplamı) 150 bin TL’yi aşanlar beyanname vermeliler.

Beyanname verme işlemleri 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Hazır Beyan Sistemi (https://hazirbeyan.gib.gov.tr/#/) üzerinden verilecektir. Bu web sitesi üzerinden Sıkça Sorulan Sorular sayfasını (https://hazirbeyan.gib.gov.tr/#/sss) ve ekte ilettiğimiz “Hazır Beyan Sistemi 2024 Uygulama Rehberi”ni kullanarak beyanname düzenlenebilir.

Beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen ücret gelirlerinin, beyan döneminden sonra yapılacak vergi denetimleri ve çapraz kontroller sonucu tespit edilmesi durumunda, tahsil edilmeyen vergileri gecikme faizi ile birlikte cezalı olarak ödenmek zorunda kalınacağı unutulmamalıdır.

 

Uzmanlık gerektiren bu konuda sizlere destek olmak adına ve her hangi bir ceza ile karşılaşmamanız için, hizmet almak istemeniz durumunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

2023 yılı Kümülatif Vergi matrahı ve Kümülatif Gelir Vergisi kesintinize 2023 yılı Aralık ayı Ücret Bordrosundan ulaşabilirsiniz.

Gerçek kişilerce 2023 yılında elde edilen beyana tabi ücretlerin, 2024 yılı Mart ayının sonuna kadar beyan edilmesi gerekmektedir.

Beyanname kişinin bağlı olduğu vergi dairesine verilir. Bağlı olunan vergi dairesi esas olarak ikametgâhın bulunduğu yer vergi dairesidir.

Tahakkuk eden gelir vergisi, 2024 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecektir.

Hesaplanan vergi, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine ödenebileceği gibi, vergi tahsiline yetkili banka şubelerine de ödenebilecektir.

Beyan Edilen Ücret Gelirinden Yapılabilecek İndirimler

Beyan edilen ücret gelirlerinden indirilebilecek diğer bazı unsurlar aşağıda sayılmıştır.

a) Şahıs Sigorta Primleri

Beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, gelir sahibinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri beyan edilen gelirden indirilebilir.

2012 yılında yürürlüğe giren 6322 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının indirimine son verildiğinden, 2021 yılı gelirlerinin beyanında, bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının dikkate alınması mümkün değildir.

b) Eğitim ve Sağlık Harcamaları

Beyan edilen gelirin %10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle belgelenmesi koşuluyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen gelirden indirilebilir.

c) Okul, Yurt ve Sağlık Tesisleri İçin Yapılan Bağış ve Yardımlar

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı beyan edilen gelirden indirilebilir.

d) Diğer Bazı Bağış ve Yardımlar

 • Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilen gelirin %5’ini aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.
 • Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar ile bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen kültür ve sanat faaliyetleri, kültürel varlıkların korunması, yapımı amaçlı olarak yapılan bağış ve yardımlar
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50’si.
 • Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulu’nca başlatılan yardım kampanyalarına yapılan aynî veya nakdî bağışların tamamı.
 • Türkiye Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar.
 • Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar.
 • Yüksek Öğretim Kanunu’na göre üniversiteler (vakıf üniversiteleri dahil) ile ileri teknoloji enstitülerine makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımlar.
 • İlköğretim ve Eğitim Kanunu kapsamındaki ilköğretim kurumlarına yapılan nakdi bağışlar.
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna yapılan ayni ve nakdi bağışlar.
 • TÜBİTAK’a yapılan nakdi bağışlar
 • Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına yapılan ayni ve nakdi bağışlar.
 • Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu’na göre yapılan ayni ve nakdi bağışlar.
 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumuna yapılan ayni ve nakdi bağışlar.
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’na göre yapılan bağış ve yardımlar.

2023 takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi

* 70.000 TL’ye kadar 15%

* 150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası 20%

* 370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL (ücret gelirlerinde 550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL), fazlası 27%

* 1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL), fazlası 35%

* 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL), fazlası 40%