2024 yılında uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

 

2024 yılında uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:556) 30 Aralık 2023 tarihli 32415 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

 

 

 

2024 YILI USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT TABLO

 

1. DERECE USULSÜZLÜKLER  Tutar (TL)
1- Sermaye şirketleri  1.100 TL
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı  660 TL
3 – İkinci sınıf tüccarlar  330 TL
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  150 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler  87 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 40 TL
2. DERECE USULSÜZLÜKLER  
1- Sermaye şirketleri 580 TL 
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 330 TL
3 – İkinci sınıf tüccarlar 150 TL 
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 87 TL
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 40 TL
6- Gelir vergisinden muaf esnaf  23 TL
ÖZEL USULSÜZLÜKFatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması  
1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmemesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

3.400 TL

1.700.000 TL

2 Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması, aslı ile öreğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

3.400  TL

170.000  TL
1.700.000  TL

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 1.700 TL
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 40.000 TL
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 2.000 TL
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası
6.600 TL
1.300.000 TL
9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 8.700 TL
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 6.600 TL

11- Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına
Alt Sınır

Üst Sınır

230.000 TL

2.300.000 TL

Damga Vergisinde  
Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 14 TL
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza  
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 11.800 TL
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 5.800 TL
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında  3.000 TL
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar  
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında  6.900 TL
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 3.400 TL
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 1.800 TL
Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) ve (10) numaralı bentleri uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır) 4.400.000 TL
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 8.700.000 TL
İzaha davet  
Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltcı belge tutarı 500.000 TL
Uzlaşma limitleri  
Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 23.000 üzeri
376 ncı maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalırnda sınır 23.000 altı
Tarhiyat öncesi uzlaşma limiti  
Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsözlük cezalırında sınır 23.000 üzeri