ASGARİ ÜCRET ÖDEMELERİNİN BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI YOLUYLA YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

459 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği düzenlemeleri gereği tahsilat ve ödemelerini banka yoluyla yapma zorunluluğu getirilenlerin beşten az çalışanı olsa da çalıştırdıkları işçiye geçekleştirecekleri asgari ücret ödemeleri 7.000 TL’yi aştığından banka, PTT ve özel finans kurumları yoluyla yapılması gerekmektedir.

Vergi Usul Kanunu’nun 232 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında fatura almak zorunda olan birinci ve ikinci sınıf tüccarları, serbest meslek erbabını, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarları, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçileri ile vergiden muaf esnafın,

−Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerinin,
−Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerinin,
−İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerinin 7.000 TL‘yi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, 03/08/2004 tarihinden itibaren her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5’inispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.