FORM BA ve BS FORMLARININ BİLDİRİMİ

B Formlarını düzenleyen Vergi Usul Kanunun 396 Sıra numaralı Genel Tebliğinde 03.12.2022 tarihli ve 32032 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 543 Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişiklik yapılmıştır.

B Formu bildirme yükümlülüğü bulunmasına rağmen alış ya da satışları belirlenen haddin altında (5.000 TL KDV Hariç) kalan veya e-belge şeklinde düzenlenen belgeleri mükellefin ilgili döneminde Form BA ve Form BS bildirimleri boş bile olsa verilmeyecektir.

Vergi Usul Kanunu’na Göre Düzenlenen Elektronik Belgeler (VUK 509 Sıra Nolu Genel Tebliği)

  • e-Fatura
  • e-Arşiv Fatura
  • e-İrsaliye
  • e-Müstahsil Makbuzu
  • e-Serbest Meslek Makbuzu
  • e-Gider Pusulası
  • e-Bilet
  • e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi
  • e-Sigorta Poliçesi
  • e-Döviz Alım-Satım Belgesi
  • e-Dekont

Elektronik belge şeklinde düzenlenen belgeler 5.000 TL haddi aşsa bile, Form BA ve Form BS bildirimine dahil edilmeyecektir. Alış ve satışların tamamı e-belge olan mükellefler Form BA ve Form BS beyanlarını vermeyecektir.

Bir mal veya hizmet için düzenlenen alış ya da satış tutarı için KDV Hariç 5.000 TL tutar haddin belirlenmesinde, kağıt ortamında ve e-belge olarak düzenlenen bütün belgeler birlikte değerlendirilir. İlgili belgelerle belirlenen haddin aşılması halinde ise sadece kağıt ortamında düzenlenen belgeler bildirime dahil edilerek beyanname verilecektir.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 396)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 543) için TIKLAYIN

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 396)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 543)

MADDE 1- 4/2/2010 tarihli ve 27483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde yer alan “149” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 170/A” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin “1-KAPSAM” başlıklı bölümünün 1.2.7. numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 1.2.8. numaralı bent eklenmiştir.

“1.2.8. Gelir İdaresi Başkanlığı, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmesi gereken mal ve/veya hizmet alış/satışlarına ilişkin bilgileri, ilgili kurumlardan elektronik ortamda temin ettiği takdirde, resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlayacağı duyuru ile bu bilgilerin bildirimlere dâhil edilme zorunluluğunu kaldırmaya yetkilidir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin “3-BİLDİRİMLERİN VERİLME ŞEKLİ VE DOLDURULMASI” başlıklı bölümünün 3.2.4. numaralı bendi örnekleriyle birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3.2.4. Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini vermelerine gerek bulunmamaktadır.

Örnek 2. Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan C firmasına, 2023/Şubat döneminde D firması tarafından elektronik ortamda düzenlenen 4 adet belge tutarı toplamı KDV hariç 4.000 TL, kâğıt ortamda düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı ise KDV hariç 2.500 TL’dir. Ayrıca, C firmasınca aynı dönemde E firmasına elektronik ortamda düzenlenen 2 adet belge tutarı toplamı KDV hariç 6.000 TL’dir. İlgili ayda C firmasının bildirimlere konu başka bir alım-satımı olmamıştır.

Bu durumda, C firmasının 2023/Şubat dönemi Form Ba bildiriminde, D firmasınca elektronik ortamda ve kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin KDV hariç toplam tutarı olan (4.000+2.500) 6.500 TL’nin Tebliğde belirtilen haddi geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, sadece kâğıt ortamında düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı olan KDV hariç 2.500 TL’nin bildirime dâhil edilmesi, elektronik ortamda düzenlenen belgelerin ise bildirime dâhil edilmemesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, C firmasının, E firmasına 2023/Şubat döneminde yaptığı satışlara ilişkin düzenlenen belgelerin tamamının elektronik ortamda düzenlenmesi nedeniyle, Form Bs bildirimini vermesine gerek bulunmamaktadır.”

MADDE 4- Bu Tebliğ, yayımlandığı tarihi takip eden bildirim dönemine ilişkin olarak verilecek bildirim formlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.