1. Kimler Vergi lehvası almalıdır?

Gelir vergisinde:

Ticari kazanç sahipleri
Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar)
Serbest meslek erbabı
adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak,

Kurumlar Vergisinde:

Anonim şirketler
Limited şirketler
Eshamlı komandit şirketler
vergi levhası almak ve bulundurmak zorundadırlar.

 

2. 2023 yılı vergi levhası nasıl alınır?

İçeriği ve şekli Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen vergi levhası, vergi mükellefi olan herkesin bulundurma mecburiyetinin olduğu belgelerden biridir. Vergi Usul Kanunun 5. maddesine göre, gelir vergisi mükellefleri ve sermaye şirketlerinin, her sene Mayıs ayı içerisinde vergiye esas olan kazanç miktarları ile vergi tutarlarını gösteren vergi levhasını almaları gerekiyor.

Mükellefler, internet vergi dairesinden kendileri ya da mali müşavirleri aracılığıyla vergi levhalarını alabilirler. Gelir vergisi mükellefleri 1 Nisan tarihinden itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri ise 1 Mayıs’tan itibaren vergi levhalarını, Mayıs ayının son gününe kadar alabilirler.

Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinin ardından vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulacak ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılacaktır.

 

3. Vergi levhaları nerelerde bulundurulmalıdır?
Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler bu levhaları:

a) Merkezlerinde,
b) Şubelerinde,
c) Satış mağazalarında,
ç) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,
d) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır) yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulundurmalıdırlar.

İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarını internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktı alabileceklerdir.

 

4. Vergi levhası’nı kim tasdik etmeli?

Vergi levhası bir kere internet vergi dairesine aktarıldıktan sonra herhangi bir imza ya da tasdik gerekmemektedir. Buna vergi dairesi, meslek mensupları ve ilgili odalar da dahildir. İnternet vergi dairesinden erişilebilen vergi levhası üzerinde yer alan sistem tarafından verilmiş olan onay kodu vergi levhasının tasdiki hükmündedir.

 

5. Vergi levhasında hangi bilgiler yer almalıdır?
Mükellefin;

a) Adı ve soyadı,
b) Ticaret unvanı,
c) İş yeri adresi,
ç) Vergi kimlik numarası,
d) Bağlı bulunduğu vergi dairesi,
e) Vergi türü,
f) İşe başlama tarihi,
g) Ana faaliyet kodu ve faaliyet türü,
h) Faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye halinde),
ı) Beyan edilen son üç yıla ait matrahlar ve bu matrahların ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergiler,
i) Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından üretilecek onay kodu.

 

 

6. Vergi levhası asmak zorunlu mu?

Hayır, zorunlu değildir. 6111 sayılı Kanunun 82. maddesiyle, VUK’un 5 inci maddesinde yer alan “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar” ibaresi “Levhayı almak zorundadırlar” şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmıştır. Fakat, dileyen mükellefler vergi levhalarını iş yerlerine asabilir.

 

 

7. Şirket bilgilerim değişti, vergi levhasına nasıl işlerim?

Mükelleflerin ticaret unvanı, iş yeri adresi, bağlı oldukları vergi dairesi, ana faaliyet kodu veya faaliyet türünün değişmesi halinde yeni vergi levhalarını internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle kendileri oluşturarak yazdırabilirler. Mükelleflerin daha önce vergi lehvası bulundurulması zorunlu alanlarda bu değiştirilmiş vergi lehvalarını bulundurmaları gerekmekte.

 

 

8. Vergi levhasını zorunlu yerlerde bulundurmazsam ne olur?

Vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhalarını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanununun 353. maddesinin 4 numaralı bendine istinaden özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

 

 

9. Vergi levhamın güncel bilgilerini nasıl sorgulayabilirim?

Sıkça sorulan soruların başında vergi levhası sorgulama gelmektedir. Vergi levhası sorgulama işlemini, internet üzerinden iki şekilde gerçekleştirebilirsiniz:

* e-Devlet üzerinden
* İnternet Vergi Dairesi’nden